Навчально виховний комплекс Дошкільний навчальний заклад - Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Кошлани
Оратівський район, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
27 Травня 2019 р

Річний план

І ВСТУП

 

В 2016–2017 навчальному році педагогічний колектив школи та адміністрація школи працювали відповідно до Законів України «Про осві­ту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локаль­них правових актів школи, дотримувалися норм Конвенції про права дитини, а також рішень колегії управління освіти і науки облдержадміністрації та відділу освіти райдержадміністрації.

Мета та завдання колективу обумовлені проблемною темою школи«Формування ключових компетенцій педагогічного та учнівського колективів на основі використання інноваційних технологій в навчально - виховному процесі, як засіб розвитку творчої особистості».                                                                                

Вся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої ком­петентності учнів.

В організації навчально-виховного проце­су пріоритетними напрямками діяльності є демократизація, гуманізація, диферен­ціація, інтеграція навчання.

Структура навчального року, режим ро­боти школи, навчальні плани затвердже­ні і відповідають чинному законодавству України.

Календарно-тематичне планування вчите­лів проаналізоване адміністрацією школи і затверджене.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з критеріями оці­нювання навчальних досягнень учнів, затвердженими МОН України.

 

На кінець навчального року в школі навчалося 43 учні у 9 класах.Переведені до наступного класу  34 учні.Випущено зі школи 9 учнів. Три учнів закінчили навчальний рік із високими результатами у навчанні і нагороджені похвальними листами,16учнів - на достатньому рівні, 15 учнів-на середньому рівні. Охоплено навчанням 100% учнів.  В школі постійно ведеться облік випускників 9-го класу.Доведено, що рівень знань учнів безпосередньо залежить від рівня відвідування учнями навчальних занять в школі. На виконання статті 35 Закону України «Про загальну середню освіту» школа повинна забезпечити право молоді на одержання освіти. В цьому напрямку школа проводить достатню роботу. Адміністрацією школи, класними керівниками приділяється велика увага охопленню учнів навчанням, ми не байдужі до причини відсутності на заняттях кожної дитини. Необхідно відзначити, що кількість пропусків продовжує зменшуватися через те, що протягом всього навчального року

- в школі щорічно у вересні -жовтні проводиться рейд «Урок»;

- питання охоплення учнів навчанням розглядаються на засіданні педагогічної ради, на нараді при директорі, на класних батьківських зборах;

 

 

 

- проводиться індивідуальна робота з батьками;

- систематично ведеться журнал відвідування.

 

Враховуючи зазначене, завдання педагогічного колективу школи щодо охоплення учнів навчанням наступні:

- продовжити профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками;

- рейд «Урок» проводитипротягомвсьогонавчального року;

Необхідно звернути увагу педагогічного колективу на форми, методи, прийоми роботи з учнями 5-го класу, для яких даний періоду навчальній діяльності зумовлений певними психологічними та фізіологічни­ми особливостями дитини, її переходом до середньої ланки навчання.                         Аналіз написанняконтрольнихробіт на кінецьнавчального року свідчить про те, щоучнізасвоїлипрограмовийматеріал на належномурівні.

Результатипідсумковоїдержавноїатестації в 4 класі показали :

Українськоїмови – достатній - 71%.,   високий -  29%

Читання –  достатній - 71%, високий - 29%.

Математика - достатній - 86%, високий – 14%

Двічі на рік (на кінець першого і другого семестрів) заступником директора школи було перевірено стан навички читання учнів 2,4 класів. Більшість учнів 2,4 класів на достатньому і високому рівні виконали своє завдання, в більшості учнів сформовані навички монологічного і діалогічного мовлення.

Посилено увагу до роботи зі здібними та обдарованими дітьми. Учениця 4-го класу Кремінська Даша та учениця 7 класу Мазніцька Діанавиборола призове місце в конкурсі імені Петра Яцика.Учениця 7 класу Мазніцька Діана вийшла переможцем районного  конкурсу знавців української мови та літератури ім. Шевченка. Учениця 7 класуМазніцька Діана стала  переможцем районної олімпіади з української мови та фізики,учень 8 класу Вапельник Богдан та учень 9 класу Чернюк Владиславстали  переможцем районної олімпіади з трудового навчання.Вапельник Богдан учень 8 класу та Василюк Марія учениця 9 класу приймали участь в районних  змаганнях  по настільному тенісу і зайняли призові місця.

Всіучніуспішнозакінчилинавчання і переведені до наступногокласу.Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодоохорони прав дитини.Виховна робота реалізується за основними орієнтирами виховання.  Одним    із  орієнтирів    виховноїроботи  з  учнями в навчальному році був напрямок «Ціннісне ставлення до себе». В школі  було проведено рядзаходівщодо цього напрямку:

2,4 класи «Мама, тато і я - українськасім’я»,

5   клас «Як ви   сприймаєте   зовнішній   світ»

6   клас « Хочу   і  буду!»

7 клас «Хто   ми,   які ми?»

8 клас «Ваш   вибір   хочу + можу + треба»

9 клас «Пастки  й   капкани   на  шляху   професійної   кар’єри».

Головнимзавданнямродинноговиховання є гармонійнийвсебічнийрозвитокдитинипідготовкаїї до життяформуванняморальнихцінностей.

Екологічне виховання учнів покликане забезпечити молоде покоління наукови­ми знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, виховувати любов до рідної природи, свідоме ставлення до охорони навколишнього середовища та примно­ження природних багатств. До традиційних шкільних справ можна віднести трудові десанти щодо благоустрою та озеленен­ня пришкільної території. Проведено «Свято осені», проведено годинисамопізнання «Держава моєїмрії». Проведено акції «Посади своє   дерево»,  «Парад квітів біля школи». Учні школи брали участь в районному конкурсі «За здоровий спосіб життя».

Серед заходів поформуванню здорового способу життяпедагогічнимколективомздійсненотаку роботу - проведено тижденьохорониздоров’я, виховнігодиниприсвяченіпрофілактиціСНІДу,  куріння і наркозалежності. Середзаходів превентивного виховання яке передбачаєпрофілактикузлочинностісереднеповнолітніх - класнігодини на правову тематику, зустріч з місцевимдільничнимміліціонером.

У тісному взаємозв'язку з громадянським та моральним вихованням і військово-патріотичне виховання, головною метою якого є формування психологічних та морально-вольових якостей, особистісних поглядів на сучасні події; самовиховання і самопідготовка, спрямовані на оволодіння певними світоглядними знаннями і уявленнями, фізичний розвиток особистості. Спільна робота класних керівників, вчителів фізичної культури,  сприяла підвищенню цілеспрямованої зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації дозвілевої діяльності дали позитивні результати. Класні керівники намагаються викори­стовувати різноманітні методи виховання, спрямовані на формування, насамперед, свідомої дисципліни.

На належному рівні в нас проводилась правовиховна робота. Школа працює

без учнів, які б стояли на обліку в дитячій кімнаті міліції. Класні керівники,

класоводи дають знання основ культури поведінки, прав і обов'язків людини, законів суспільного життя, але знання на жаль не стали переконаннями. А це значить, що нам слід ще багато працювати над  формуванням  правової свідомості учнів.

 Значне місце у виховній діяльності шко­ли займає організація діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу.

У рамках «Предметних тижнів» були проведені предметні тижні з фізкультури,  правознавства, тиждень німецької мови, тиждень права, Шевченківський тиждень, тиждень ЦО,тиждень БЖД, тиждень початкових класів  в яких брали участь  учнів школи. Проведено різноманітнівиховні заходи: виставкималюнки, конкурси, турніри,

 

 

свята, інсценізації, акції тощо. Під час проведення тижня початкових класів було організовано вчителем початкових класів Данько О.І. акцію «Зігрій душу бійця».

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами 100%.

Якісний склад педагогічних кадрів такий:

- «спеціаліст І кваліфікаційної категорії»- 8;

- «спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії»- 1

- « спеціаліст » - 5

Звання:

- «Старший учитель» - 2;

- «Відмінник освіти» -1

З питаньдотримання трудового законодавствапедагогічнимипрацівниками, виконаннянормативнихдокументів МОН Україниадміністрація закладу регулярно проводилазасідання педагогічних рад, наради при директорові, оперативні наради, виробничі наради на яких розглядались питання та вирішувались проблеми діяльності педагогічного колективу. В центрі уваги стояли питання вдосконалення форм і методів роботи на уроці, посилення уваги до виховних моментів педагогічної діяльності та інші важливі питання.

У 2016-2017 навчальному році атестацію пройшли 3 вчителі.

Вчителі підвищували свій фаховий рівень на шкільних методичних об'єднаннях, кущових районних семінарах. У своїй роботі шукали шляхи удосконалення сучасного уроку, його дидактичного забезпечення, змін пріоритетів у взаємовідносинах "учитель-учень". Завдяки педагогічній культурі вчителів та адміністративному керівництву в педагогічному колективі встановлений нормальний морально-пси­хологічний клімат.

Протягом навчального року адміністрацією закладу вивчався стан викладання географії, математики, предметів початкових класів.В результатіперевіркивстановленощонавчальніпрограмивиконуються в повномуобсязі і на належномурівні. Перспективний план-графік контролю за станом викладання навчальних предметів і рівнем навчальних досягнень учнів допо­магає забезпечити дієвий контроль за цією ділянкою роботи школи, своєчасно робити аналіз досягнутих результатів, усувати ви­явлені недоліки, планувати контроль на новий навчальний рік.

 

Адміністрацією систематично проводиться контроль за веденням шкільної документації. Окрема увага в ходіперевірокбулаприділенаорганізаціїсвоєчасної та якісноїперевіркиучнівськихзошитів. Загальновідомо, що для забезпеченнявисокоїграмотності і загальноїкультуриучнівнеобхіднодотримуватисявизначених правил і рекомендаційщодоперевірки і веденняучнівськихзошитів. Зошитвідображає не лишезнання та вмінняучнів, а й працювчителя. Необхідновідзначити, щовсівчителішколи проводили плідну та ефективну роботу з перевіркиучнівськихзошитів, якіперевірялисьсвоєчасно. Цесвідчить про відповідальнеставлення до роботи, творчийпідхід до виконанняобов’язківвчителя - предметника.

Контроль ведення шкільної документації продемонстрував, що більшість педагогів школі працюють над удосконаленням культури діловодства. Результати контролю навчально-виховної діяльності класних керівників виявили середній рівень стану ведення шкільної документації (особливо контроль за станом щоденників учнів), недостатній взаємозв’язок з батьками деяких класних керівників. Отже, на наступний навчальний рік планується системний контроль за веденням шкільної документації (особових справ, класних журналів, щоденників тощо).

У школі створено умови для роботи і навчання, стан навчальних кімнат задовільний.

Здійснено заходи по забезпеченню гарячого харчування школярів, яким було охоплено 43 учні. Безоплатним гарячим харчуванням охоплено  учнів початкових класів та учнів з малозабезпечених сімей, решта  учнів харчувалися за кошти батьків. Діти пільгових категорій постійно знаходяться у полі зору адміністрації школи та педагогів.

Зроблено поточний ремонт школи. За рахунок  коштів ФГ «Надія МВ» встановлено бетонну огорожу довжиною 122 м,  зроблено ремонт опалювальної системи та оплата за роботу,  за кошти СФГ«Обрій»  придбано фарбу для підлоги, за кошти приватного підприємця Демчука Олега придбано крани  для гарячої і холодної води і почищено криницю, за кошти ФГ «Кошланське» придбано стенди.

Значна увага була приділена організації методичної роботи з учителями. Вона   спрямовувалась   на   підвищення   фахової  майстерності   учителів   в системі внутрішкільної методичної роботи, участі в районних заходах, в процесі   самоосвіти.     В   школі   працювала     шкільна  методична  комісія вчителів початкових класів та методична комісія класних керівників (керівники  -  Данько О.І., Швець С.В.).

В зв’язку з тим, що до складу учнівського колективу входять  учні із сусіднього села Яблуновиця, в школі працює  ГПД.  Вихователями призначено учителів бувшої Яблуновицької школи Катрич Людмилу Володимирівну і Чернюк Наталію Леонідівну.

Катрич Людмила Володимирівна і Чернюк Наталя Леонідівна пройшли чергову атестацію, як вихователі ГПД.

В школі працює спортивний гурток керівник – Вапельник Олександр Миколайович. Діти неодноразово їздили на різні спортивні змагання за що були неодноразово нагороджені грамотами та подяками.                                                                                                                           Сьогодні головною метою школи є формування і розвиток високоінтелектуальної свідомої особистості з громадською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті. Вчителі школи, класні керівники, класоводи здійснювали цей складний процес виховання за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від вікових особливостей дітей. Це психолого-педагогічні  спостереження,   анкетування,   бесіди, класні години, диспути, зустрічі, години спілкування, вечори відпочинку.

 У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив школи буде працювати над проблемною темою: «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку здібностей школярів» та вирішуватиме такі завдання:

реалізація державної політики в галузі освіти і виховання;

забезпечення безперервного навчання педпрацівників, підвищення їх фахового рівня;
удосконалення змісту, форм та методів роботи відповідно до вікових особливостей дітей;
забезпечення перепідготовки педпрацівниківдо роботи над впровадженням  Державних стандартів базової середньої освіти;
системного заохочення всіх членів педагогічного та учнівського колективів до участі в творчій та науково – дослідницькій роботі;
проведення моніторингових досліджень якості освіти  з різних навчальних дисциплін;
популяризація інноваційних технологій;
проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня вихованості та інтелектуального розвитку школярів;

реалізація державної політики  щодо патріотичного виховання учнів.

2. Виконання    законодавства про освіту, організаціянавчально-виховного процесу

 

Зміст роботи

Строки виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

Уточнити списки дітей шкільного віку, які підлягають навчанню у загальноосвітній школі

До 28.08

Директор

 

2

Оформити особові справи учнів

До 11.09

Класоводи       

Кл. керівники

 

3

Внести відповідні записи до алфавітної книги учнів

До 11.09

Директор

 

4

Забезпечити           учнів шкільними підручниками

До 11.09

Янчук Ю.В.

 

5

Організувати дворазове           гаряче харчування     учнів     ГПД.

До01.09

Адміністрація

школи

 

6

Організувати одноразове гаряче харчування  для решти учнів

До 01. 09

Адміністрація

школи

 

7

Надати допомогу учням із фонду всеобучу

До 01. 11.

Батьківський комітет

 

8

Провести поглиблений медичний огляд учнів школи

До 15.09

Адміністрація, зав.ФАП

 

9

Сприяти укомплектуванню навчальних      кабінетів шкільними меблями

До 01.09

Адміністрація

 

10

Придбати класну дошку

для 5 класу 

 

До 01. 09

Адміністрація

 

 

11

Провести          конкурс-огляд        на        краще утримання         класних приміщень, їх санітарно-гігієнічний стан       та       естетику оформлення

До01.11

Директор, комісія

 

12

Взяти     на     облік     та організувати  необхіднуроботу   з "важковиховуваними" учнями

До 13.11

Адміністрація Кл. керівники

 

13

Забезпечити       відвіду­вання      школи      всіма учнями

Постійно

Кл. керівники

 

14

Провести оздоровлення учнів, дітей  з послабленим здоров'ям у таборах різного виду, дитячих   санаторіях.

Протягом

літа

Директор             

 

15

Забезпечити         плану­вання      всіх      ділянок школи:

Серпень

Вересень

 

 

Директор

 

 

 

-   річний план

-    план  методичних об'єднань та комісій

-    план     організації спілкування   і життєдіяльності учнів

 

 

 

 

 

 

16

Обговорити   умови   та організувати        роботу учнівського самоврядування

-    навчального

-    екології та здоров’я

- дисципліни  і порядку

- спорту і туризму

Вересень

Адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Затвердження   базового робочого    навчального плану

Серпень

Педагогічна рада

 

18

Затвердження тарифікаційних списків

Вересень       Січень

Директор

 

19

Завести журнал обліку відвідування       учнями школи

Вересень

Адміністрація

 

20

Забезпечити    наступ-ність   в   навчанні, початкової, основної, ланки.         

Спланувати взаємо   -   відвідування уроків.

Постійно

Адміністрація

 

 

21

Провести          виставку кращих         учнівських зошитів

 

 

Учителі

 

Лютий

22

Скласти       план-графік проведення контрольних,

лабораторних і  практичних робіт.

До 12.09

Директор

 

23

Організувати індивідуальне навчання учнів

До 11.09

Директор

 

24

Укомплектувати школу педагогічними кадрами згідно із затвердженим штатно-посадовим розписом.

Серпень

Директор

 

25

Скласти розклад роботи гуртка

Вересень

Директор

 

 

 

 

 

 

 

2 6

Скласти      календарно-тематичні плани з основ наук на І,ІІ семестр 2017-2018 навчального року

Вересень

 

Січень

Вчителі предметники

 

27

Скласти  графік чергування   вчителів   і учнів     по     школі    та шкільній їдальні

Серпень

Заступник директора

 

28

Затвердити         плани виховної         роботи класних керівників

Вересень

Заступник директора

 

29

Скласти                графік проведення     відкритих уроків у І та IIсеместрі

Вересень-січень

Заступник директора

 

30

Скласти план відкритих виховних заходів

Вересень-січень

Заступник директора

 

31

Ознайомити працівників    школи    з правилами внутрішкільного розпорядку  на навчальний рік

Серпень

Директор

 

32

 

Скласти  план  випуску шкільної стінгазети

Вересень

Вапельник Н.В.

 

 

 
         
         
 
 
     

 

3.     Заходи по забезпеченню всебічного виховання та розвитку учнів у системі позаурочної     діяльності

 

№ пп

Напрями роботи

Дата

Хто виконує

Відмітка про виконання

1.

Провести наради класних керівників по питаннях:

-    планування роботи класних керівників

 

-робота класних керівників по формуванні національної свідомості учнів

 

-екологічне виховання у виховній роботі класних керівників

 

-про виконання плану батьківського всеобучу

 

- про правовиховну роботу класних керівників

 

- про ведення учнівських щоденників

 

-про чергування учнів по школі і в класах

 

-про відвідування учнями школи

 

-підготовка і проведення свята останнього дзвоника

 

Вересень

 

 

Березень

 

Травень

Листопад

 

Вересень

Листопад

Березень

 

 

Листопад Травень

 

Травень

Директор

 

 

2

Провести МО класних керівників по питаннях:

Аналізроботи за минулий навчальний рік та планування

роботи на 2017– 2018н.р.

-Основні напрямки діяльності класного керівника у роботі з учнями та їхніми батьками.(кл.кер 9 кл.)                                                                                   -Робота з педагогічно занедбаними дітьми як один з напрямів роботи кл.кер. (кл.кер. 8 кл.)                                                  -Формування національної свідомості учнів.(кл.кер.7 кл.)                         -Огляд новин методичної літератури.(бібліотекар)

 

 

-Громадське виховання підлітків як соціально – педагогічна проблема. (Кл.кер.  кл.)                                              -Конфлікти з дитиною й шляхи їх вирішення.(кл.кер.9 кл.)                                       -Діяльність класного керівника по розвитку уваги та пам’яті учнів.(кл.кер.8 кл)                                             -Огляд новин методичної літератури. (бібліотекар)

 

 

-Методика проведення батьківських зборів.(кл.кер.6 кл.)                   -Обговорення виховних загальношкільних свят проведених (кл.кер.)                                                                             -Роботакл.кер. з вивчення учнів (кл.кер.9 кл)

 

-Форми роботи з батьками.  (кл.кер.7 кл.)                                                             -Обговорення результатів предметних тижнів.(кл.кер.)                                                             -Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрям:виховання. (кл.кер.8 кл.)                 

Вересень

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

Швець С.В.

 

 

 

 

Швець С.В.

 

 

 

Латюк Т.І.

 

 

Вапельник О.М.

 

Янчук Ю.В.

 

 

 

Вапельник Н.В.

 

Вапельник О.М..

 

Латюк Т.І.

 

Янчук Ю.В.

 

 

Вапельник О.М.

 

 

 

Швець С.В.

 

 

Вапельник О.М.

 

 

Латюк Т.І.

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

3.

Організувати класних керівників на переоформлення: інформаційних куточків класних колективів.

Робочих папок класного керівника

Вересень Січень

Зас.директора

 

 

 

 

 

 

 

4.

Поновити ведення записів психолого-педагогічних спостережень

Вересень

Класні керівники

 

5.

Організувати вітання учнів школи з Днем народження

Протягом року

Класні керівники

 

6.

Логін: *

Пароль: *